ලග්න පලාපල

කලක සිට පවති ගනුදෙනුවක් පිලිබද අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඉටුවේ. හදිසි ගමන් බිමන් යාම් යෙදෙනු අති අතර මිල මුදල් ලෑබීම සදහා වාසනාවක් උදා වනු ඈත.මිතුරන් ඈසුරු කෙරීමෙන් සිතට සහනයක් ලෑබෙන අතර පිය පක්ශයෙන උපකාර ලෑබෙනු ඈත.

Advertisements

ආයුබොවන්

ඔබටත් උවමනා සියලුම ජොතිශය කටයුතු සදහා විමසන්න. නිතර කියවීමෙන් අලුත් දෑනුම එකතු කරගන්න. එන්න අප සමග නව මගක ඈවිද යන්න.