ලග්න පලාපල

කලක සිට පවති ගනුදෙනුවක් පිලිබද අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඉටුවේ. හදිසි ගමන් බිමන් යාම් යෙදෙනු අති අතර මිල මුදල් ලෑබීම සදහා වාසනාවක් උදා වනු ඈත.මිතුරන් ඈසුරු කෙරීමෙන් සිතට සහනයක් ලෑබෙන අතර පිය පක්ශයෙන උපකාර ලෑබෙනු ඈත.

Advertisements